Sunday 10 February 2013

Eny Akweya, eny ngbaa. Maa n'iny ikwu?

Egeni n'opu ele yala gaga ichi ohye ambana ocha ei. Inje ohana y'ega h'ocha me ha me, ocha ei abagyi pinyi kun wyi de neche ta.

Na egeni, orukpo ele yala ichi nanje Akweya agwu, yala ichi.

Ainya eny.

No comments:

Post a Comment

As you comment on Akweya.com, please, include your name.